ASF – propozycje rozwiązań

Dzik na polu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 czerwca wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki poinformował, że do 18 czerwca 2017 r. na terytorium Polski wykryto 34 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz 346 przypadków choroby u dzików. W Polsce wszystkie ogniska pojawiły się na terenie strefy dotychczas wyznaczonej jako strefa zagrożenia.

W marcu 2016 r. rozpoczął się odstrzał sanitarny dzików, którego celem jest ograniczenie ich populacji – w sezonie 2016/17 zabito 7730 dzików. Obecni na posiedzeniu rolnicy podkreślali, że dzików jest ich zdaniem zbyt wiele, a odstrzał nie jest prowadzony przez Polski Związek Łowiecki w wystarczającym stopniu.

Co teraz?

Obecnie w rezerwie celowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania z tym związane pozostało niespełna 358 tys. zł, dlatego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (80 mln zł) oraz na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (140 mln zł). Środki te mają zostać przekazane Inspekcji Weterynaryjnej na sfinansowanie kosztów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. W kwietniu 2017 r. Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek o większe wsparcie dla Polski w zakresie zwalczania ASF.

20 czerwca br. MRiRW opublikowało rozporządzenie, które wskazuje, że od 21 czerwca 2017 r. rolnicy, którzy nie otrzymali rekompensat za okres od sierpnia do listopada 2016 r. i nie występowali o takie rekompensaty z różnych przyczyn, mogą teraz o taką rekompensatę wystąpić. W związku z długo trwającymi procedurami KE resort rolnictwa na początku roku uruchomił program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w okresie od września 2016 r. do lipca br. W ramach tej pomocy za okres od końca 2016 r. do marca 2017 r. wydano 1255 decyzji pozytywnych na kwotę wsparcia ponad 14,5 mln zł. Resort chce tę pomoc kontynuować w formie dopłaty z budżetu krajowego w całości, nie czekając na ewentualną pomoc unijną.

Źródło: Sejm RP