ARR informuje – Infrastruktura energetyczna na wsi

Agencja Rynku Rolnego  informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania: biokomponentów – w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biokomponenty, lub  energii elektrycznej z biogazu rolniczego, są zobowiązane do przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.

Przez projekty inwestycyjne podlegające zgłoszeniu należy rozumieć wszelkie projekty mające na celu budowę nowej infrastruktury, przekształcenie, modernizację, zwiększenie lub obniżenie zdolności istniejącej infrastruktury, częściowe lub całkowite wycofanie na stałe z eksploatacji istniejącej infrastruktury.

Ponadto, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 przewiduje przekazywanie przez przedsiębiorstwa danych dotyczących wyłącznie projektów inwestycyjnych, w przypadku których prace w zakresie budowy lub wycofywania z eksploatacji już się rozpoczęły, lub podjęto już ostateczną decyzję inwestycyjną, ewentualnie co do których nie podjęto ostatecznej decyzji inwestycyjnej, lecz zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych w ciągu pięciu lat, lub wycofywanie z eksploatacji w ciągu trzech lat.

Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych, według stanu na dzień 31 marca 2017 r., których zdolności produkcyjne wynoszą co najmniej:50 000 ton/rok w przypadku wytwarzania biokomponentów, lub 20 MW w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Wypełnione Informacje należy przesłać w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r. na adres centrali ARR: Biuro Cukru i Biopaliw, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Nieprzekazanie Informacji o infrastrukturze energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub podanie w niej nieprawdziwych danych, będzie uprawniało Prezesa ARR do wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Przekazane dane posłużą Komisji Europejskiej do opracowania m.in. międzysektorowej analizy zmian strukturalnych i perspektyw systemu energetycznego UE, która podlegać będzie publikacji. Udostępniane dane będą przedstawiane w zagregowanej formie uniemożliwiającej ujawnienie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw i instalacji. Jednocześnie na mocy art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 państwa członkowskie UE, wyznaczone przez nie podmioty lub Komisja Europejska są zobowiązane chronić poufność uzyskanych danych oraz informacji objętych tajemnicą handlową – informuje ARR

Źródło: ARR