ARR dla najuboższych w UE

Obecnie w organach UE trwają prace legislacyjne dotyczące zmiany rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w zakresie umożliwienia dokonywania zakupów z rynku produktów przeznaczonych na pomoc żywnościową. Planowany termin zakończenia tych prac to marzec 2012 roku.

W budżecie UE zarezerwowana jest kwota 500 mln Euro, z przeznaczeniem na programu pomocy żywnościowej w 2012 roku. Deklaracje uczestnictwa w programie złożyło 20 krajów. Dotychczas Komisja Europejska przydzieliła państwom członkowskim kwotę 113,5 mln Euro (RK nr 562/2011 z dnia 10.06.2011r.) w postaci towarów z zapasów interwencyjnych (162,5 tys. tys. zbóż i 55,6 tys. ton OMP).
Polska otrzymała dotychczas 9 662,8 ton OMP z zapasów interwencyjnych (Litwa, Niemcy, Wlk. Brytania, Polska). Dotychczasowy budżet programu dla Polski to 17, 3 mln Euro. Po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umów z przedsiębiorcami planowane są do dostarczania do organizacji charytatywnych(FPBŻ, CARITAS, PKPS) następujące ilości artykułów mlecznych:
– mleko UHT 21 636 tys. litrów,
– ser podpuszczkowy 1 679 ton,
– ser topiony 1 220 ton,
– masło ekstra 340 ton,
w zamian za odbiór OMP. Dostawy w/w artykułów mleczarskich do magazynów organizacji charytatywnych rozpoczną się od m-ca marca 2012 roku (FPBŻ, CARITAS) i od maja 2012 r. (PKPS).
ARR oczekuje na zakończenie prac legislacyjnych i wydanie prze KE stosownego rozporządzenia z podziałem pozostałego budżetu tj, kwoty ok. 386,5 mln Euro.

Jednocześnie Komisja Europejska zobowiązała państwa członkowskie do opracowania i złożenia do KE, w terminie do 20 stycznia 2012 r. Krajowych Planów Dystrybucji. Komisja zaleciła, aby wybór produktów do dystrybucji w ramach Programu 2012 był dokonany przy uwzględnieniu poniższych wytycznych:
a)dystrybucja produktów: gwarantujących prawidłowy bilans żywnościowy, ogólnodostępnych na rynku oraz o wysokiej wartości odżywczej,
b)unikanie produktów, które zawierają wiele różnych składników, z różnych grup towarowych,
c)wybór produktów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w dystrybucji (spełnienie wymagań jakościowych) oraz możliwości ich przechowywania i dystrybucji przez organizacje charytatywne.

W związku z powyższym ARR uzgodniła z organizacjami charytatywnymi (FPBŻ, CARITAS, PKPS, PCK) przy udziale przedstawicieli MRiRW i przedstawicieli MPiPS podział pozostałego, szacowanego budżetu programu 2012 przeznaczonego na zakup artykułów spożywczych, który został zawarty w przesłanym do KE planie dystrybucji.
Po zakończeniu prac legislacyjnych w organach UE i wydaniu przez KE rozporządzenia dotyczącego podziału budżetu dla poszczególnych państw (marzec 2012), ARR planuje przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umów z przedsiębiorcami i organizacjami charytatywnymi. Okres dostaw artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych planowany jest od miesiąca lipca do grudnia 2012 r.