ARiMR wypłaci zakładom rolno-spożywczym ponad 1,2 mld złotych

Ponad 720 firm otrzyma z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” wsparcie inwestycji zrealizowanych w przetwórstwie spożywczym.”

Do końca 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci firmom rolno – spożywczym, które zainwestowały w modernizację zakładów ponad 1,2 mld zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania na wsparcie przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych przekroczyła limit dostępnych środków, a podpisane z ARiMR umowy opiewają na kwotę 1,94 mld zł. Wydzielone na ten cel środki zostaną wykorzystane w 100%. Do firm trafiło już ponad 0,7 mld zł z zakontraktowanej puli finansowej. Kolejne płatności są realizowane, po przedstawieniu dokumentów i faktur zrealizowanych inwestycji. ” – podkreślił Leszek Droździel, prezes ARiMR.

Ponad 720 firm otrzyma z Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” wsparcie inwestycji zrealizowanych w przetwórstwie spożywczym.

Dzięki tym inwestycjom nasze przetwórstwo rolno-spożywcze zaliczane jest do najnowocześniejszych w Europie, a jego bogata oferta stała się bardziej konkurencyjna na unijnym rynku. Mamy duży wybór artykułów spożywczych w sklepach a nasz przemysł rolno-spożywczy ma 20 – procentowy udział w produkcji sprzedanej całego przemysłu oraz 16 – procentowy udział w zatrudnieniu w całym przemyśle. Polska w Unii Europejskiej, jest szóstym producentem żywności i poważnym eksporterem netto artykułów rolno – spożywczych.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewidziano na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie ok. 1,1 mld euro. Wsparcie to będzie udzielane w ramach działania – Zwiększanie wartości dodanej w produkcji rolnej i leśnej. Inwestor będzie mógł otrzymać, w okresie realizacji nowego PROW, dofinansowanie w wysokości do 20 mln zł, a wielozakładowa firma – 30 mln zł. Wsparcie z tego działania może pokryć w firmach małych i średnich do 40 proc. kosztów bezpośrednich poniesionych na zrealizowane inwestycje, w dużych do 25 proc. a u przedsiębiorców małych i średnich zaopatrujących się w surowce w ramach umów długoterminowych zawartych z grupami producentów – do 50 procent. ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków od inwestorów po uzyskaniu akredytacji na to działanie.

źródło: ARiMR
opr. MS, Wrp.pl