ARiMR wyjaśnia

W związku z komunikatem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22.11 2016 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie była jak dotąd oficjalnie informowana o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub naruszenia prawa przez byłych lub obecnych pracowników ARiMR w związku z przyznaniem wsparcia jednej z grup producentów, działających w woj. wielkopolskim, w ramach mechanizmu pomocy finansowej wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw.

W październiku 2016 r. na wniosek Delegatury CBA w Poznaniu, ARiMR przekazała skany dokumentacji z audytów przeprowadzonych w Polsce przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, dotyczących wdrażania mechanizmu pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów.

Sprawa dotyczy okresu działalności poprzedniego kierownictwa ARiMR.

Z komunikatu CBA wynika, iż Biuro złożyło do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego wicemarszałka woj. wielkopolskiego, który w 2011 r. zdecydował o wpisaniu do rejestru wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw podmiotu, który nie powinien zostać uznany, ze względu na stworzenie tzw. sztucznych warunków do jego powstania. W wyniku tego grupa uzyskała możliwość wystąpienia do ARiMR o finansowanie na poczet ponoszonych przez nią kosztów administracyjnych i inwestycyjnych.

Należy przypomnieć, że od 1 stycznia 2006 r. organem uprawnionym do wydawania decyzji o wstępnym uznaniu grup producentów owoców i warzyw, które następnie korzystały z mechanizmu pomocy finansowej z udziałem funduszy Unii Europejskiej, byli marszałkowie województw. ARiMR nie posiadała uprawnień do kontrolowania prawidłowości tych decyzji. Z dniem 3 października 2015 r. kompetencje w zakresie rejestrowania grup producentów zostały przekazane Agencji Rynku Rolnego. Zmiana organu uprawnionego do rejestracji grup była skutkiem ustaleń audytów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Komisji Europejskiej z wdrażania mechanizmu pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, który wykazał szereg nieprawidłowości popełnianych przez marszałków przy wstępnym uznawaniu grup producentów – informuje Agnieszka Szymańska,
rzecznik prasowy ARiMR

Ustalona dotychczas suma korekt finansowych nałożonych przez Komisję Europejską na Polską za nieprawidłowości we wdrażaniu mechanizmu pomocy wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw za lata 2009 – 2013 r. wynosi 186 454 397, 24 EUR. Od tego, jak Komisja oceni realizację przez Polskę programu naprawczego, będzie zależało, czy zostaną nałożone kolejne kary finansowe.

ARiMR nie posiada informacji o tym, na czym według CBA, miałby polegać przestępczy udział pracowników Agencji w spowodowaniu uzyskania nienależnych korzyści przez grupę producentów z woj. wielkopolskiego. Po ich formalnym uzyskaniu z CBA lub Prokuratury Agencja przeprowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w sprawie oraz wobec związanych z nią pracowników agencji. W wyniku audytu przeprowadzonego na początku roku, obecne kierownictwo ARiMR skierowało niektóre sprawy do organów ścigania, a inne są na etapie wyjaśnień wewnętrznych w Agencji – dodaje Agnieszka Szymańska.

Źródło: AR i MR