ARiMR informuje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2015, poz. 1340 ze zm.), posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W celu uzyskania informacji o liczbie DJP bydła należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór takiego wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

Źródło: ARiMR