Aktywne działania w obronie środowiska

Zmiany klimatyczne, które w szybkim tempie zachodzą na naszym globie, czynią coraz większe spustoszenie środowiska. Cierpią na tym ludzie, flora i fauna. Aby zapobiec trudno odwracalnym zmianom, potrzebne jest współdziałanie wielu instytucji. Dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła inicjatywę Caring for Climate.

Szczyt klimatyczny, jaki miał miejsce pod koniec ubiegłego roku, po raz kolejny uświadomił wszystkim poważne konsekwencje wynikające ze zmiany klimatu. Mają one bezpośredni wpływ na kondycję społeczeństw, zwłaszcza w biednych krajach. Postępująca degradacja środowiska naturalnego wymaga szybkiej reakcji i znalezienia odpowiednich rozwiązań. Wymagają one właściwej polityki rządów państw, uświadamiania społeczeństwa o zagrożeniach i konieczności ich zapobiegania. Niezbędna jest również współpraca firm, od których niejednokrotnie zależy powodzenie misji, jaką jest ochrona naszej planety. Wprowadzanie innowacji i długotrwałej w tym zakresie strategii na rzecz obniżenia poziomu dwutlenku węgla z pewnością przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i skali zagrożeń.
Już od wielu lat wzrasta średnia temperatura powietrza, co nie pozostaje bez wpływu na nasze środowisko. W wielu miejscach na Ziemi obserwuje się wzrost średniej temperatury powietrza. Ogrzane wody w morzach i oceanach powodują topnienie lodowców na biegunach Ziemi oraz zwiększają swoją objętość, co prowadzi do podniesienia się ich poziomu. Eksperci uważają, że w ciągu wieku może dojść do zalania wielu obszarów położonych nad poziomem morza. 
Dużym niebezpieczeństwem jest też przesunięcie się stref klimatycznych na Ziemi ku biegunom. Nadmierne ogrzewanie mas powietrza może doprowadzić do zmian cyrkulacji lokalnych i prądów powietrznych nad powierzchnią kuli ziemskiej. Prawdopodobna jest również zmiana prądów morskich, co w efekcie spowoduje wzrost klęsk żywiołowych – w tym huraganów, cyklonów i tornad. Zwiększone parowanie wód w morzach i oceanach doprowadzi do intensywnych opadów, w wyniku których wystąpią liczne powodzie, a w górach lawiny. Gleba, położona w dużej odległości od zbiorników wodnych, narażona będzie na wysychanie. W konsekwencji pojawią się pożary lasów, a w ich wyniku także smog. Cześć gatunków roślin i zwierząt zniknie. Wiele chorób, takich jak malaria, rozwinie się jeszcze bardziej i będą plagą dla ludności zamieszkującej narażone tereny. Ucierpi też rolnictwo. Nie będzie możliwa uprawa roślin na terenach o większych niż dotychczas szerokościach geograficznych, mimo sprzyjających tam warunków klimatycznych, gdyż gleby nie będą urodzajne. Rolnictwo nie będzie w stanie wyżywić zwiększającej się wciąż liczby ludności.
Przeprowadzone analizy ONZ, a także organizacji związanych z ekologią, nie pozostawiły wątpliwości, że obecny stan rzeczy nie może być dłużej akceptowany. Każda zwłoka i przedłużające się negocjacje dotyczące redukcji dwutlenku węgla doprowadzi do jeszcze większej degradacji środowiska oraz eksploatacji miejscowej ludności zwłaszcza w krajach rozwijających się. Dlatego w 2007 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona powstał projekt Caring for Climate jednoczący polityków, przedsiębiorców i organizacje z całego świata. Jego celem jest podjęcie wszelkiej aktywności, by uchronić społeczeństwo przed zagrożeniami powstałymi na skutek katastrofalnych zmian klimatycznych. Dlatego tak istotne są strategiczne działania, wymiana doświadczeń oraz wdrożenie wszelkich innowacji oraz technologii, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa, stałego dostępu do wody i energii, zapewnienia pożywienia, redukcji ubóstwa oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Przy czym ogromne znaczenie ma również transparentność działań i ich wsparcie finansowe.
Świat nie może biernie patrzeć na skutki zmian klimatycznych. Dlatego do projektu przystąpiło już ponad 350 firm oraz instytucji z ponad 60 państw, w tym zarówno wielkie korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. 
Dbałość o środowisko i walka ze zmianami klimatycznymi wymaga współdziałania rządów państw. To do ich obowiązków należy informowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z efektem cieplarnianymi czy emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Na nich spoczywa również obowiązek wprowadzenia stosownych zapisów legislacyjnych. 
 
Andrzej Rojek GreenTime (redakcja AT)