Aktywizacja obszarów wiejskich

Stary wiejski dom

Wielkopolska Izba Rolnicza podpisała umowę samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Grupy producenckie – rozwijanie umiejętności biznesowych rolników Wschodniej Wielkopolski” .

Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 15099,50 złotych,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jej celem jest przede wszystkim  aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie, a także informowanie o polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: tworzenie przez beneficjentów grup producenckich, co daje szansę na zwiększenie opłacalności produkcji i dochodów gospodarstw. Rezultaty długofalowe, jakie mogą zostać osiągnięte, to rozwój gospodarczy terenów wiejskich, wzrost liczby powstających grup producenckich oraz współpracujących ze sobą rolników, wzrost przedsiębiorczości osiągnięty poprzez zwiększenie świadomości rolników, a także zmiany mentalne, pozwalające na przełamanie barier i obaw przed wspólnym działaniem – informuje WIR.

Źródło: WIR