Aktualna sytuacja w rolnictwie oraz zbliżające się wybory

Od lewej: Stanisław Bartman prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Julian Sierpiński prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Wiktor Szmulewicz prezes KRiR, Mirosław Borowski zastępca prezesa KRiR

W dniu 16 maja br. odbyła się konferencja Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w której udział wzięli Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, zastępca Prezesa KRIR Mirosław Borowski oraz członkowie KRIR Stanisław Bartman, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej i Julian Sierpiński, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Tematem spotkania była aktualna sytuacja w rolnictwie oraz zbliżające się wybory do KRiR i Parlamentu Europejskiego.

Na wstępie Prezes Szmulewicz odniósł się do problemu głębokiej suszy, jaka panowała od kwietnia do połowy maja w wielu rejonach Polsk i związanej z nią redukcji plonów w zasiewach jarych i pierwszym pokosie traw. – Niezależnie jednak od dalszego przebiegu pogody, należy zastanowić się nad zmianą aktualnie obowiązującego systemu monitoringu suszy w gospodarstwach, gdyż jest on bardzo czasochłonny i długotrwały. Dzisiaj jest wiele metod technicznych do bardziej precyzyjnego określenia suszy i dużo niższym kosztem niż to się obecnie robi – powiedział prezes.

Z klęską suszy bardzo często wiąże się spadek dochodów i kłopoty z niewłaściwą obsługą kredytów, zobowiązań, które ma wiele gospodarstw. Również każda pomoc Państwa w krytycznym stanie klęski jak w poprzednim roku, nie jest w stanie zabezpieczyć pełnego zwrotu poniesionych strat, a pozwala jedynie przetrwać. Zdaniem Prezesa potrzebny jest lepszy kompleksowy program ochrony przed ryzykami, które mogą spotkać rolników. Najlepszym rozwiązaniem byłby system ubezpieczeń od utraty dochodów, który istnieje w innych krajach, np. w USA.

Aktualnie w Polsce mamy system oddłużania gospodarstw, który ma różne formy. Jedną z nich jest pomoc w uzyskaniu kredytu preferencyjnego tzw. Klęskowego z ARiMR. KOWR z kolei ma możliwość przejęcia zadłużonego gospodarstwa, na którym rolnik dalej gospodaruje, a po pięciu latach może go odkupić w ramach pierwszeństwa od KOWR-u. Jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze od zajęcia komorniczego.

Prezes zwrócił także uwagę na konieczność podjęcia działań w zakresie utrzymania małych gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Stwierdził, że należy wypracować modele produkcji trzody chlewnej odpowiadające zagrożeniom wynikającym z ASF, także w zakresie bioasekuracji.

Prezes Szmulewicz gorąco zachęcał do udziału w wyborach do Izb Rolniczych, które odbędą się 28 lipca br. oraz reprezentowania swoich wyborców w samorządzie rolniczym. Podkreślił, że należy wzmacniać kompetencje izb rolniczych, aby rolnicy mieli większy wpływ na to co się dzieje w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Przypomniał również, iż termin składania list z 50 podpisami rolników z danego okręgu wyborczego upływa 5 lipca br. Uprawniony do głosowania jest podatnik podatku rolnego posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego oraz współmałżonek, jeśli gospodarstwo jest ich współwłasnością, a także osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

W dniu 16 maja br. Zarząd KRIR spotkał się także z przedstawicielami Komitetów Wyborczych do Parlamentu Europejskiego, aby podkreślić istotę rolnictwa i zaapelował, aby w swych programach zwrócili uwagę na politykę rolną. Prezes zachęcał rolników do udziału w wyborach do PE i zaznaczył, że im więcej mieszkańców wsi będzie uczestniczyło w wyborach, tym bardziej różne partie będą się ze wsią liczyły.

Prezes Wiktor Szmulewicz przekazał także informację, iż KRIR negatywnie ocenia propozycję Ministra Środowiska dotyczącą tzw. projektu ustawy odorowej.

Autor: Wojciech Suwara