Agrofagi pod większą kontrolą

Ograniczenie ryzyka pojawienia się w Polsce tzw. nowych agrofagów – obcych wirusów, bakterii, grzybów, czy szkodników, które atakują rośliny to główny cele przyjętego 10 grudnia przez radę ministrów projektu ustawy o ochronie roślin  przed agrofagami. Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń Unii Europejskiej.

Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ochrona roślin przed agrofagami ma istotne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i środowiska naturalnego. Agrofagi niszczą m.in. plony, ale powodują także straty w drzewostanach. Ich zwalczanie wymaga dodatkowych zabiegów ochrony chemicznej lub działań kwarantannowych, co podnosi koszty produkcji.

Zdaniem resortu rolnictwa, wystąpienie w Polsce nowych agrofagów może mieć także negatywny wpływ na eksport płodów rolnych. Przykładem może być występująca w Polsce bakteria atakująca ziemniaki, co ogranicza możliwości ich wysyłania do Unii Europejskiej.

Według nowych przepisów zadania związane ze zdrowiem roślin będą wykonywane, tak jak do tej pory, przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie wykonywał kontrole dotyczące spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu unijnym, jak również kontrole występowania agrofagów – będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał, jak obecnie, decyzje administracyjne w razie stwierdzenia występowania tzw. agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania.

Natomiast nowością będzie możliwość wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów, co powinno ułatwić eksport towarów do państw trzecich (pozą Unią Europejską).

Obszar wolny od określonego agrofaga będzie ustanawiał wojewoda. Ograniczenia lub nakazy obowiązujące na takim obszarze będą wynikały z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Źródło: KPRM

Opracował: Samuel Skrzysz