Agencja częściej interweniuje na rynku prywatnym

Od początku obowiązywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (16 lipca 2003) do końca września 2007 r. do Agencji wpłynęło ponad 380 tys. umów przenoszących własność nieruchomości rolnych, w stosunku do których przysługiwało jej w opinii notariuszy prawo pierwokupu lub wykupu. Zdecydowana większość umów (ok. 80%) dotyczyła nieruchomości poniżej 1 ha, nie mających znaczenia dla powiększania gospodarstw rodzinnych.

W wielu przypadkach były to małe obszarowo nieruchomości nierolne o powierzchni poniżej 1000 m. kw., np. niezabudowane działki budowlane, rekreacyjne lub działki zabudowane budynkami niezwiązanymi z działalnością rolniczą (w tym domami jednorodzinnymi). Umowy dotyczące takiego mienia przekazywano do Agencji w związku z wygaśnięciem w gminach planów zagospodarowania przestrzennego i traktowania takich nieruchomości w obrocie formalnie jako rolnych.

Agencja złożyła 451 oświadczeń notarialnych o nabyciu nieruchomości o pow. ok. 11,5 tys. ha za kwotę prawie 92 mln zł, z tego w ciągu 9 miesięcy roku 2007 – 132 oświadczenia dotyczące 4 610 ha o wartości 58 mln zł. Nabyte nieruchomości oferowane są przez Agencję głównie do sprzedaży w trybie przetargów ograniczonych dla rolników powiększających gospodarstwa rodzinne. Nadrzędną przesłanką do korzystania z uprawnień przysługujących Agencji na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest występowanie na danym terenie popytu na grunty rolne ze strony rolników indywidualnych. Celowość korzystania z pierwokupu opiniowana jest przez izby rolnicze lub gminy.

Praktyka realizacji ustawy wskazuje, że największe korzyści przynosi nabywanie nieruchomości większych obszarowo, które podlegają restrukturyzacji (w tym podziałom geodezyjnym) i mogą służyć powiększeniu większej liczby okolicznych gospodarstw rodzinnych.

Grażyna Kapelko na podst. ZGZ
ANR
opr. MS
Wrp.pl

N