Aby polskie ziemie pozostały polskie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała u ministra rolnictwa o przyspieszenie prac nad ustawowym uregulowaniem systemu obrotu ziemią rolną w Polsce po 2016 roku. Dlaczego? W 2016 roku właśnie kończy się okres ograniczający sprzedaż ziemi cudzoziemcom.

Resort rolnictwa szybko odpowiedział na wniosek, informując, że omawiając zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi po roku 2016, należy mieć w pierwszej kolejności na uwadze uregulowania ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z tą ustawą, nabycie nieruchomości rolnej przez cudzoziemca wymaga uzyskania przez niego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej oraz w przypadku nieruchomości rolnych – minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Powyższa ustawa określa również, że zezwolenie takie nie jest wymagane od cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych, do 1 maja 2016 roku. Po tym czasie wymóg uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych będzie w dalszym ciągu obowiązywał podmioty pochodzące spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Wstępując do Unii Europejskiej zostaliśmy związani prawem wspólnotowym, które ma pierwszeństwo nad prawem krajowym. A jedną z głównych zasad, na których Wspólnota Europejska się opiera, jest swoboda przepływu kapitału, z której wynika również swoboda nabywania nieruchomości. Dlatego zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapitału oraz w płatnościach między państwami członkowskimi. Ograniczenia, które Polska wprowadziła mogą być stosowane na podstawie załącznika XII do traktatu akcesyjnego, który mówi, że nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych w naszym kraju do 1 maja 2016 roku obwarowane jest uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia. Jednocześnie, ograniczenie to, będąc częścią traktatu akcesyjnego, jest prawem wspólnotowym.

Aktualnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej są trzy poselskie projekty ustaw nowelizujące obrót nieruchomościami rolnymi tj.: projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659), projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925) oraz projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Po pierwszym maja 2016r. zasady obrotu nieruchomościami w dalszym ciągu będą regulowane przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Od dalszych prac parlamentarnych zależeć natomiast będzie, jakie zmiany do tych ustaw zostaną wprowadzone.

Renata Struzik, źródło: KRiR