8 państw przekroczyło kwoty mleczne w sezonie 2012/2013

Łączna wielkość dostaw mleka w krajach UE w sezonie 2013/2014 (od kwietnia 2013 r. do końca marca 2014 r.) była o 6,91 mln ton niższa niż przyznana kwota produkcyjna. Według wstępnych danych opublikowanych przez Komisję Europejską dnia 01.10.2014 r.

 8 państw członkowskich przekroczyło swoje limity (do Cypru, Austrii, Niemiec, Polski i Danii , które nie zmieściły się w kwocie w poprzednim sezonie – 2012/13, dołączyły jeszcze Holandia, Irlandia i Luksemburg). Odnotowano także wyraźny wzrost wielkości karnych opłat z tytułu przekroczenia limitu produkcji do 408,67 mln EUR, czyli niemal dziesięciokrotnie więcej niż w sezonie 2012/13, gdy łączna opłata z tytułu nadprodukcji mleka w skali całej Unii wyniosła 45,54 mln EUR. Tym razem największy udział w wielkości karnych opłat z tytułu nadprodukcji mają Niemcy, gdzie w ubiegłym roku kwotowym dostawy hurtowe były o 1,9% (+588,83 tys. ton) wyższe od przyznanej kwoty. W związku z tym, że stawka karnej opłaty wyrównawczej wynosi 27,83 EUR za każde 100 kg nadprodukcji, kraj ten musi zapłacić 163,87 mln EUR (co stanowi 40,1% łącznej wartości karnych opłat z tytułu nadprodukcji mleka w UE). Z tego tytułu Holandia zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 132,11 mln EUR, Polska – 46,46 mln EUR, Dania – 28,19 mln EUR, Austria – 25,61 mln EUR, Irlandia – 10,02 mln EUR, Cypr – 1,57 mln EUR, a Luksemburg – 825 tys. EUR. Na skutek zwiększonego światowego popytu na przetwory mleczne (szczególnie w pierwszej części ubiegłego sezonu), który przyczynił się m.in. do wzrostu cen przetworów mlecznych i zwiększenia produkcji mleka, a także wskutek korzystnych do produkcji mleka warunków atmosferycznych w sezonie produkcyjnym całkowite dostawy w UE-27 w ubiegłym sezonie zwiększyły się o 2,84% względem analogicznego okresu przed rokiem. Wśród bardziej znaczących producentów mleka w FAPAUE największe zwyżki odnotowały: Holandia (+5,42% do 12,45 mln ton), Wielka Brytania (+4,75% do 14,07 mln ton), oraz Irlandia (+4,75% do 5,82 mln ton). Biorąc pod uwagę korektę o zawartość tłuszczu, dostawy hurtowe w czternastu krajach członkowskich (Słowenia, Czechy, Portugalia, Grecja, Finlandia, Malta, Słowacja, Litwa, Szwecja, Węgry, Grecja, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja) były co najmniej o 10% niższe niż przyznana kwota. Warto dodać, że w Rumunii nie wykorzystano 42,9% limitu, a w Bułgarii poziom dostaw był niższy 50,7% kwoty. W przypadku sprzedaży bezpośredniej dane wskazują, że tylko Holandia musi uregulować karną opłatę z tytułu jej przekroczenia (918 tys. EUR).

System kwot mlecznych zostanie zniesiony z dniem 1 kwietnia 2015 r, a sezon 2014/15 jest ostatnim gdy obowiązują limity produkcyjne. Kwota mleczna w bieżącym sezonie jest taka sama jak przed rokiem i dla całej UE wynosi 154,64 mln ton i jest dzielona między dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią. Przydzielony Polsce limit to 10,06 mln ton, z czego zwykle ok 1,5% stanowi sprzedaż bezpośrednia.