718 mln euro czeka na młodych rolników

Młodzi rolnicy mogą się starać o pozyskanie na rozpoczęcie działalności rolniczej 100 tysięcznej premii w ramach prowadzonego obecnie przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków ( od 31 marca do 29 kwietnia ) o przyznanie wsparcia w ramach pod działania “Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ramach PROW 2014-2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

 
Jak udało się nam ustalić nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie premii dla młodych rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 345) łagodzi dotychczas obowiązujące zasady udzielania tej pomocy. 
 
Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w roku 2015. 
 
Zgodnie z nowymi przepisami, o premię może starać się osoba fizyczna, która: ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa: nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD ,nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.
 
Uznaje się, że osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat spełniają warunek wieku dla "młodego rolnika" określony zarówno w PROW 2014-2020, jak i przepisach unijnych i krajowych. 
 
Młody rolnik ma trzy lata na spełnienie wymaganych kwalifikacji zawodowych (uzupełnienie wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 
Wielkość ekonomiczną gospodarstwa (SO) nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa niż 150 tysięcy euro. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym, przynajmniej 70% minimalnej wielkości musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST). W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów. Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach: I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem , których została wydana ww. decyzja; II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.