40 mln złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich

Do prac w Sejmie RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowelizacja dotyczy powierzenia zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorców – Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw.

Projektowana ustawa zawiera również przepisy umożliwiające udzielanie kołom gospodyń wiejskich w 2020 r. pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Pomoc ta będzie przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na wniosek składany do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa ARiMR w sprawach o przyznanie pomocy finansowej pozostanie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie mógł udzielić ARiMR dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przedmiotowej pomocy finansowej.

W projekcie ustawy zaplanowano na 2020 r. limit wydatków z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, który umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich. Projektodawca przyjął założenie, że źródłem finansowania projektowanej ustawy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej.

Zdaniem autorów ustawy, będzie miała ona korzystny wpływ na rozwój lokalnych inicjatyw społecznych, jak również wpłynie pośrednio na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Przewidywana aktywizacja działalności kół gospodyń wiejskich będzie służyć wszechstronnemu rozwojowi terenów wiejskich, a tym samym będzie sprzyjać poprawie dochodowości gospodarstw rolnych oraz podmiotów gospodarczych działających w otoczeniu rolnictwa. Koła gospodyń wiejskich będą efektywniej wspierać rozwój przedsiębiorczości na wsi, w tym przedsiębiorczość kobiet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności