40 milionów do wzięcia na Pomorzu

Zarząd Województwa Pomorskiego ustalił termin naboru wniosków z zakresu odnowy i rozwoju wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W pierwszym konkursie do podziału będzie 40 mln zł. Aplikacje będzie można składać od 2 lutego do 31 marca 2009 r.”

O pieniądze mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie do 5 tys. mieszkańców), instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status pożytku publicznego. Projekty dotyczyć mogą m.in.: budowy lub wyposażenia świetlic wiejskich urządzania placów zabaw, boisk wiejskich, centrów wsi oraz miejsc rekreacji i wypoczynku, jak również odnawianiaelewacji i dachów w obiektach architektury sakralnej. Wnioskujący musi dołożyć 25% planowanych kosztów z własnych środków, przy czym maksymalne dofinansowanie dla jednego projektu nie może przekroczyć 500 tys. złotych.

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wielu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jest podstawowym źródłem finansowania inwestycji. Odnowa wsi jest działaniem wyjątkowym, bo dotyczy projektów wskazanych przez samych mieszkańców w przygotowanych przez nich Planach Odnowy Miejscowości” – mówi marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski. – W ramach tego jednego konkursu do podziału jest ok. 40 milionów złotych. To wyższa kwota, niż łączna suma środków przeznaczonych na odnowę wsi w wieloletniej historii wdrażania Programu w województwie pomorskim.

W ramach tego działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w całym okresie programowania 2007-2013 województwo pomorskie ma do dyspozycji ok. 80 mln zł. Kolejne środki na tego rodzaju projekty dostępne są w ramach Osi Leader. Trzecim źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego. Województwo pomorskie jest jedynym w kraju, które część środków ze swojego Regionalnego Programu przeznaczyło na “lokalne inicjatywy obywatelskie”.

W latach 2007-2013 samorząd województwa pomorskiego rozdysponuje łącznie wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 500 milionów złotych.

Z Trójmiasta Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska
ewa@wrp.pl
Źródło: UMWP