40% dopłat w rękach rolników

Do końca 2006 r. ARiMR wypłaciła ok. 3,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ONW (wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania). Pieniądze trafiły na konta ponad 711 tys. rolników. N

Do końca grudnia 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała płatności z tytułu dopłat bezpośrednich oraz w ramach wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na łączną kwotę ponad 3,5 mld zł. Pieniądze trafiły na konta ponad 711 tys. producentów rolnych – czyli blisko 50% rolników, którzy złożyli wnioski o płatności obszarowe.
Suma płatności bezpośrednich, które Agencja przekazała rolnikom, na koniec roku 2006 r. wyniosła ponad 3,05 mld zł. Oznacza to, że na konta rolników trafiło blisko 40 proc. przewidzianych na ten cel środków.
Kwota zrealizowanych w tym czasie płatności ONW (w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006) wyniosła ponad 453 mln zł., co stanowi ponad 34 proc. środków przeznaczonych na ten cel. Pieniądze trafiły do ok. 258 tys. spośród ponad 700 tys. beneficjentów tej formy pomocy. Wypłaty z tytułu ONW Agencja rozpoczęła w grudniu br., równolegle z realizacją płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.
Wysokość dopłat przekazanych rolnikom do końca grudnia 2006 r. jest większa od kwoty, jaką przewidywano w tym czasie wypłacić. W dniu uruchomienia płatności (1 grudnia br.) kierownictwo resortu rolnictwa i Agencji przewidywało, że przed 1 stycznia 2007 r. zaangażowanie środków w ramach dopłat bezpośrednich wyniesie ok. 30%.

p.o. Rzecznika Prasowego
Zbigniew Roragiewicz