300 mln zł do wzięcia

17 listopada ARiMR rozpoczęła uzupełniający nabór wniosków o wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Do rozdysponowania w 2009 r. jest jeszcze ponad 300 mln zł. W pierwszym terminie o pomoc mogą ubiegać się grupy producentów rolnych. Pozostałe podmioty, w tym m.in. firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym, będą mogły złożyć wniosek od 15 grudnia 2009r.

Jak podaje Agencja, w drugim uzupełniającym naborze wniosków na Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, w pierwszej kolejności o pomoc ubiegać się mogą grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty utworzone przez powyższe grupy. Pozostałe podmioty będą mogły złożyć wniosek od 15 grudnia 2009r. – jeżeli zrobią to wcześniej, nie otrzymają pomocy.

W pierwszym tegorocznym naborze (od 15 do 21 kwietnia) Agencja przyjęła 451 wniosków o łączne dofinansowanie w kwocie ponad 1 mld zł. limit środków przeznaczonych na ten cel wynosił ok. 1,315 mld zł, do rozdysponowania pozostało więc jeszcze ponad 300 mln zł.

Wnioski na to działanie będą przyjmowane do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2009 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie później jednak niż do 31 grudnia 2009 r.

O pomoc mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną m.in. z przetwórstwem mleka, mięsa, owoców i warzyw, sprzedażą hurtową produktów rolnych, a także ich usługowym zamrażaniem wraz z przechowywaniem. Zakres inwestycji objętych pomocą finansową, jak podaje Agencja, obejmuje m.in. koszty budowy budynków i budowli, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności objętej wsparciem, a także kosztów przygotowania dokumentacji na potrzeby realizacji operacji. ARiMR zrefunduje od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę tego typu kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 20 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu, a minimalne wsparcie na inwestycję udzielane przez Agencję wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje na www.arimr.gov.pl