300 mln zł do wzięcia

Zgodnie z zapowiedzią, 17 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Pierwsze będą jednak mogły to zrobić grupy producenckie. Pozostałe podmioty od 15 listopada. Do rozdysponowania w tym roku jest jeszcze ponad 300 mln zł. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania można uzyskać na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” finansowane z PROW 2007-2013 składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziałach regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku woj. lubuskiego oraz podlaskiego, wnioski przyjmowane będą w siedzibach “Biur wsparcia inwestycyjnego” tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim i w Białymstoku.

Pierwszeństwo przy składaniu wniosków przysługuje grupom producentów rolnych, wstępnie uznanym grupom, uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw oraz podmiotom utworzonym przez powyższe grupy. Natomiast pozostałe podmioty mogą składać wnioski o przyznanie pomocy po upływie 42 dni od ukazania się tego ogłoszenia, czyli od 15 grudnia 2009 r.
O pomoc mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną m.in. z przetwórstwem mleka, mięsa, owoców i warzyw, sprzedażą hurtową produktów rolnych, a także ich usługowym zamrażaniem wraz z przechowywaniem. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć raz w roku na każde przedsiębiorstwo.

Zakres inwestycji objętych pomocą finansową obejmuje m.in. koszty budowy budynków i budowli, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności objętej wsparciem, a także kosztów przygotowania dokumentacji na potrzeby realizacji operacji. ARiMR zrefunduje od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę tego typu kosztów kwalifikowalnych.

Na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć podmioty prowadzące działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które są grupą producentów rolnych, wstępnie uznawaną grupą producentów rolnych lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, a także w przypadku, gdy podmioty takie zajmują się przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne.

Wnioski na to działanie będą przyjmowane do momentu osiągnięcia co najmniej 120% dostępnych środków. Informacja ta zostanie podana na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl).

Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 20 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu, a minimalne wsparcie na inwestycję udzielane przez Agencję wynosi 100 tys. zł.