300 milionów dla sektora rolno-spożywczego

ARiMR przygotowuje się do kolejnego w tym roku naboru wniosków na wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Do rozdysponowania w 2009 r. jest jeszcze ponad 300 mln zł. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładny termin, w którym rozpocznie się przyjmowanie wniosków – informuje biuro prasowe Agencji.

Chodzi o przyznanie pomocy z działania 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach PROW 2007-2013. Pierwszeństwo przy składaniu wniosków będzie przysługiwało grupom producentów rolnych, wstępnie uznanym grupom, uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw oraz podmiotom utworzonym przez powyższe grupy. Wszystkie te wymienione podmioty mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy już po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji. Pozostałe podmioty mogą składać wnioski po upływie 42 dni od ukazania się takiego ogłoszenia.
Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia przed terminem wskazanym w ogłoszeniu ARiMR, spowoduje nieprzyznanie pomocy. Dotyczy to także sytuacji, w której podmiot uprawniony do składania wniosku po upływie 42 dni od ukazania się ww. ogłoszenia, złoży wniosek przed tym terminem.

Budżet programu na rok 2009 wynosi łącznie około 1,315 mld zł. Podczas tegorocznego, kwietniowego naboru wniosków przetwórcy i producenci złożyli wnioski o pomoc na łączną kwotę ponad 1 mld zł, co stanowiło około 76% dostępnego limitu. Zostało więc jeszcze 300 mln zł do rozdysponowania.

O pomoc mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną m.in. z przetwórstwem mleka, mięsa, owoców i warzyw, sprzedażą hurtową produktów rolnych, a także ich usługowym zamrażaniem wraz z przechowywaniem. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć raz w roku na każde przedsiębiorstwo lub na jego wyodrębnioną organizacyjnie część. Zakres inwestycji objętych pomocą finansową obejmuje m.in. koszty budowy budynków i budowli, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności objętej wsparciem, a także kosztów przygotowania dokumentacji na potrzeby realizacji operacji.