30. Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE

W dniu dzisiejszym w Sopocie rozpocznie się 30. Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE. Jest to spotkanie wysokiego szczebla, organizowane przez agencje płatnicze państwa członkowskiego sprawującego w danym półroczu Przewodnictwo w Radzie UE. Podczas polskiej prezydencji organizatorem konferencji są dwie polskie agencje płatnicze: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W konferencji w Sopocie uczestniczą szefowie unijnych agencji płatniczych, przedstawiciele MRiRW oraz instytucji sektora rolnego państw UE i kandydujących do UE, a także przedstawiciele instytucji unijnych – Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, OLAF-u.
Podczas konferencji, której moderatorem będzie Prezes Agencji Rynku Rolnego, Władysław Łukasik, zostaną omówione bieżące działania związane z wdrażaniem przepisów wspólnotowych regulujących Wspólną Politykę Rolną, w tym możliwości optymalizacji funkcjonowania agencji płatniczych w kontekście zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r. Przeprowadzona zostanie dyskusja nad możliwościami uproszczenia mechanizmów WPR na poziomie agencji płatniczych UE, celem redukcji kosztów wdrażania WPR i zmniejszenia obciążeń ponoszonych przez rolników – beneficjentów WPR oraz obciążeń ponoszonych przez administracje krajowe państw członkowskich. Podczas konferencji przedstawione zostaną wystąpienia przedstawicieli agencji płatniczych UE i instytucji UE, w których poruszone zostaną m.in. następujące tematy:
– Przyszły kształt prawodawstwa ustanawiającego system finansowania WPR i wymogów dla agencji płatniczych UE (Rudolf Moegele, DG AGRI Komisji Europejskiej)
– Poświadczanie wiarygodności WPR Refleksje w sprawie prawdopodobnych zmian do podejścia audytowego ECA” (Edward Fennessy, Europejski Trybunał Obrachunkowy)
– Wkład OLAF w zarządzanie ryzykiem w państwach członkowskich w zakresie nadużyć finansowych i nieprawidłowości w ramach wydatków EFRG (Louis Smeets, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
– Koszty WPR, w szczególności w zakresie mechanizmów płatności bezpośrednich (Fernando Miranda Sotillos, Hiszpański Fundusz Gwarancji Rolnej, FEGA, Hiszpania)
– Optymalizacja procesów realizowanych w ramach płatności bezpośrednich – polskie doświadczenia (Robert Pośnik, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
– Uproszczenie mechanizmów rynkowych pod kątem harmonizacji wymogów organizacyjnych i kontrolnych (Hanns-Christoph Eiden, Federalna Agencja Rolnictwa i Żywności, BLE, Niemcy)
– Doświadczenia związane z optymalizacją systemu funkcjonowania agencji płatniczych UE – Alexandru Constantinescu, Traian Crainic, APIA (Rumunia), Arent Bak Josefsen, Duńska Agencja Przemysłu Spożywczego, FERV, (Dania)
– Uproszczenie procesu akredytacji poprzez wykorzystanie systemów certyfikacji jakości (Anna Bogusz, Agencja Rynku Rolnego)
– Zastosowanie ISO 27001:2005 & ISO 9001:2008 – korzyści dla organizacji – Pan Martin Pavlov, Krajowy Fundusz Rolny, DFZ, (Bułgaria)
– Potencjalne obszary uproszczeń w zakresie kontroli na miejscu w mechanizmie kwotowania produkcji mleka (Anna Reps-Bednarczyk, Agencja Rynku Rolnego)
Obok wystąpień w sesji głównej odbędą się dwa warsztaty:
1.Możliwości optymalizacji procesów związanych z realizacją płatności bezpośrednich – warsztat współprowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Hiszpański Fundusz Gwarancji Rolnej (Fondo Espaňol de Garantia Agraria, FEGA)
2.W jaki sposób agencje płatnicze i Komisja Europejska mogą zapewnić prawidłowość wdrożenia reformy WPR?- warsztat współprowadzony przez Agencję Rynku Rolnego oraz Jednostkę Koordynującą Zjednoczonego Królestwa (UK Coordinating Body).
Wynik dyskusji przeprowadzonych w trakcie konferencji będzie prezentowany podczas Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, jeszcze w trakcie polskiej prezydencji.
30. Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE jest także wydarzeniem służącym popularyzacji polskiej kultury, oraz wzmacnianiu wizerunku Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Uczestnicy, którzy przybyli w przeddzień rozpoczęcia konferencji, uczestniczyli w spotkaniu promującym dorobek kulturalny, folklor oraz tradycje kulinarne regionu Pomorza i Kaszub. Wieczorem drugiego dnia uczestnicy konferencji zapoznają się z historią i architekturą miasta Gdańsk. Z uwagi na zakres działań Agencji Rynku Rolnego, obejmujący działania promocyjne i informacyjne w zakresie produktów rolno-spożywczych, promocja polskiej tradycyjnej żywności oraz tradycyjnych produktów regionalnych będzie istotnym elementem wydarzeń kulturalnych towarzyszących 30. Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych UE.
Konferencja zakończy się 23 września br.