28 lipca wybory do Izb Rolniczych – zamieszczamy zasady głosowania

W niedzielę 28 lipca odbędą się wybory do izb rolniczych. Głosowanie w wyborach odbywa się bez przerwy między godziną 8:00 a 18:00 w wyznaczonych wcześniej  lokalach wyborczych.

Członkowie komisji przybywają do lokalu przed godz. 8:00 i przed rozpoczęciem głosowania sprawdzają, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy uprawnionych do głosowania oraz potrzebna liczba kart do głosowania, jak również czy w lokalu wyborczym znajdują się w dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające tajność głosowania, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

Po otwarciu lokalu i rozpoczęciu pracy, komisja okręgowa przekazuje informację komisji wojewódzkiej. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz co najmniej dwaj członkowie komisji.

Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do głosowania okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający jej tożsamość (np. prawo jazdy, paszport). Następnie otrzymuje od komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnoręcznym podpisem. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią komisji okręgowej, a na odwrocie pieczęcią Biura Izby.

Po otrzymaniu karty do głosowania osoba uprawniona do głosowania udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. Nazwiska kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.

W okręgach  dwu mandatowych  głosować można na nie więcej niż na 2 kandydatów, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie) w kratkach z prawej strony po nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. W okręgach jednomandatowych  – na nie więcej niż jednego kandydata.

Postawienie znaku „x” w więcej niż dwóch kratkach, a w okręgu jednomandatowym – więcej niż jednej kratce, lub niepostawienie w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Osoba uprawniona do głosowania wrzuca kartę do głosowania do urny w obecności komisji.

O godz. 18:00 przewodniczący komisji zarządza zamknięcie lokalu wyborczego. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed godziną 18:00. Komisja może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy objęci spisem wzięli udział w głosowaniu.

Komisja wyborcza przystępuje do ustalenia wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu. Komisja okręgowa, po ustaleniu wyników głosowania i wyniku wyborów w okręgu, sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników głosowania i wyniku wyborów i przekazuje go niezwłocznie komisji wojewódzkiej. Komisja okręgowa niezwłocznie podaje także do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu poprzez wywieszenie informacji w lokalu wyborczym.

Komisja wojewódzka, na podstawie protokołów otrzymanych od komisji okręgowych, stwierdza protokolarnie wyniki wyborów i niezwłocznie przekazuje protokół, wraz z całością dokumentacji wyborczej, zarządowi izby rolniczej. W ten sposób zostają wybrani członkowie rad powiatowych danej izby.

Źródło: DIR

Opracował: Samuel Skrzysz