250 milionów na usługi doradcze

250 milionów złotych jest jeszcze do wykorzystania w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” finansowanego z PROW 2007 ? 2013. Od 2 stycznia można składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy z tego działania.”

Dotychczas z tego działania pomoc w wysokości około 100 mln zł została przyznana ponad 21,5 tys. rolników i posiadaczy lasów.
W2011 r. złagodzone zostały niektóre przepisy korzystania z takiej pomocy. Zasadnicza zmiana polega na umożliwieniu otrzymania wsparcia także tym rolnikom, którzy dotychczas nie korzystali z dopłat bezpośrednich. Wcześniej było to niemożliwe.
Zakres kosztów, które można zrefinansować z tego działania jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. usługi doradcze w zakresie leśnym, usługi doradcze dotyczące przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Tak ukierunkowane doradztwo, dofinansowywane z PROW 2007 ? 2013, ma usprawnić niełatwy proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej.
Wsparcie może otrzymać wnioskodawca, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej dziłalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały stosowną akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wykaz podmiotów akredytowanych znajduje się na stronie internetowej MRiRW:www.minrol.gov.pl).
Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu na zrealizowane usługi doradcze, lecz nie może być wyższe niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa w dniu 31 grudnia 2012 r. lub po wczeniejszym komunikcie ARiMR.