25 mln euro dla Polski na projekty LIFE+

Komisja Europejska zatwierdziła 210 nowych projektów, w tym dziesięć z Polski, w ramach trzeciego zaproszenia do składania wniosków związanego z programem LIFE+ (2007-2013) – europejskim funduszem na rzecz środowiska. Projekty pochodzą z całej UE i obejmują inicjatywy w zakresie ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska, a także działania informacyjno-komunikacyjne.

LIFE+ to nowy instrument finansowania unijnego na rzecz środowiska, o łącznym budżecie na lata 2007-2013 wynoszącym 2 143 miliony euro (dwa miliardy sto czterdzieści trzy miliony euro). W tym okresie Komisja będzie publikować corocznie jedno zaproszenie do składania wniosków w zakresie projektów LIFE+.

10 projektów z Polski, na łączną kwotę dofinansowania 25,3 miliona euro, obejmuje dwa projekty w zakresie LIFE+ informacja i komunikacja (3,3 miliona euro) oraz 8 projektów w zakresie LIFE+ Natura (22 miliony euro).
•FORESTFIRE II (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) – zmniejszenie zagrożenia pożarami lasów spowodowanymi przez ludzi. Celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród mieszkańców obszarów wiejskich i osób korzystających z lasów do celów rekreacyjnych, jakie kroki należy podjąć, aby zapobiegać pożarom lasów. Jest to drugi etap z trzyczęściowej kampanii, która ma objąć cały kraj.
•DOKLIP (Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju) – poprawa wiedzy urzędników na szczeblu gminnym na temat zmiany klimatu oraz stymulacja inicjatyw wspierających praktyczne lokalne działania, których celem jest ochrona klimatu i dostosowanie do wszelkich zmian.
•Wislawarszawska.pl (Miasto Stołeczne Warszawa) – odbudowa kolonii lęgowych ptaków brodzących, mew i rybitw w obszarach sieci Natura 2000 w środkowej części doliny Wisły, w szczególności w granicach Warszawy.
•Ochrona bociana białego (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie) – ograniczenie śmiertelności bocianów na skutek kolizji z liniami wysokiego napięcia. Inne działania w zakresie ochrony bocianów obejmują odbudowę miejsc gniazdowania i poprawę stanu siedlisk dla płazów będących głównym źródłem pożywienia tego gatunku. Ten ostatni cel zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie zdolności retencji wody na obszarach siedlisk oraz podwyższenie poziomu wód gruntowych.
•Bagna są dobre! (Towarzystwo Ochrony Przyrody Ptaki Polskie) – odbudowa zniszczonych siedlisk na terenie Parku Narodowego Ujście Warty”. Prace będą prowadzone w zakresie miejsc lęgowych i żerowisk dla ptaków, aby poprawić warunki dla gatunków mających siedliska bagienne i łąkowe w trakcie migracji i zimowania.
•Renaturyzacja (Biebrzański Park Narodowy) – poprawa stanu ochrony siedlisk i gatunków w obszarach sieci Natura 2000 – Ostoja Biebrzańska i Dolina Biebrzy. Prace prowadzone na obszarze ponad 9 000 ha będą dotyczyć siedlisk wodnych i będą polegać na przywróceniu właściwych pływów wodnych w okolicach kluczowych obszarów, takich jak kanał Rudzki, rzeki Ełk i Jegrznia oraz kanał Woźnawiejski.
•Pustynia Błędowska (Gmina Klucze) – zabezpieczenie dobrego stanu ochrony największego polskiego kompleksu suchych piaszczystych łąk na podłożu wapiennym oraz wydm lądowych. Prace związane z odbudową siedlisk będą realizowane w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska w celu przywrócenia znajdującym się tam siedliskom stanu sprzed pół wieku.
•Biomass use for Aquatic Warbler (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) – powiązanie produkcji biomasy jako źródła energii odnawialnej ze zmechanizowanym zarządzaniem na dużą skalę siedliskami wodniczki. Projekt chce wykazać, że zarządzanie ochroną tego siedliska może być jednocześnie gospodarczo opłacalne.
•Polskie Ostoje Ptaków (Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk) – wdrożenie nowych i poprawa już istniejących środków ochrony dla szeregu ważnych europejskich gatunków ptaków bagiennych, które mają swoje obszary lęgowe na obszarach specjalnej ochrony w pięciu polskich parkach narodowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poprawę warunków siedlisk, aby zwiększyć populacje określonych gatunków ptaków bagiennych, jednocześnie zmniejszając wpływ inwazyjnych obcych gatunków drapieżnych, w szczególności norki amerykańskiej (Mustela vison) i szopa pracza (Procyon lotor).
•Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych (Park Narodowy “Ujście Warty”) – dbudowa i utrzymanie siedlisk ptactwa wodnego, które gniazdują na obszarach łąkowych Parku Narodowego “Ujście Warty”. Gatunki, na które projekt jest ukierunkowany, obejmują derkacza, mewy, rybitwy, siewki i kilka gatunków kaczek. Dzięki pracom związanym z siedliskiem zachowany będzie właściwy przebieg procesu sukcesji roślin oraz w trwały sposób zostaną usunięte krzewy wierzbowe. Wprowadzony zostanie dwuletni program intensywnego wypasu, aby ograniczyć regenerowanie się wierzb. Po tym nastąpi ponowne wprowadzenie wypasu na łąkach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności