2,5 miliarda na tworzenie nowych miejsc pracy

Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwaprzyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Na takie wsparcie przeznaczono wtym rokuponad 2,5 miliarda zł. W pierwszym tygodniunaborublisko 1,2 tys. “mikroprzedsiębiorców” złożyło w ARiMR swoje wnioski o przyznanie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi. Łączna kwota wsparcia o jakie się ubiegają wynosi249 mln zł.”

Zasady przyznawania pomocy z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, nie zmieniły się w porównaniu z tymi obowiązującymi w ubiegłym roku. Jest ono adresowane do osób lub podmiotów gospodarczych, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, w których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Do otrzymania wsparcia kwalifikują się tylko mikroprzedsiębiorstwa, które chcą działać lub już działają na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Trzeba pamiętać, że mikroprzedsiębiorca nie może być ubezpieczony w KRUS.
Wniosek o pomoc należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji, można też wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych, borykających się z dużym bezrobociem, a także te które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy.

Równolegle z mikroprzedsiębiorcami o przyznanie pomocy mogą starać się również rolnicy, ich współmałżonkowie i domownicy, którzy chcą prowadzić działalność niezwiązaną z rolnictwem. Już od 27 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwarozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie z działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Na udzielenie takiej pomocy w 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła około 365 milionów złotych. Tegoroczny nabór wniosków podzielony został na dwa etapy.
W pierwszym od 27 września do 14 października 2011 roku można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia wynosi do 500 tysięcy złotych. Poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe może wynieść aż 80%.
Następnie od 17 października do 4 listopada 2011 roku, również w Oddziałach Regionalnych ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. Pomoc taką można otrzymać m.in. na rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80% w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych.
W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają własnych pieniędzy, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.
W tym naborze rolnik może złożyć tylko jeden wniosek, czyli musi się zdecydować, na jaką działalność chce otrzymać wsparcie.
Pomoc z działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza. Wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy.
Wsparcie z tego działania może otrzymać także “młody rolnik”, który niedawno przejął gospodarstwo, jeżeli wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe. Wniosek można złożyć w dowolnym oddziale regionalnym ARiMR lub przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem poczty, co w poprzednich latach było niedopuszczalne.
W tegorocznym naborze nie obowiązuje zasada “kto pierwszy ten lepszy”. Każdy wniosek będzie poddany ocenie punktowej. Najwyżej punktowane będą wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania tzw. obszary ONW. Preferowane też będą wnioski złożone przez rolników mieszkających w gminach o niskimi dochodzie podatkowym, a także tych osób, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia z działań “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” czy “Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego wsparcie otrzymają wszyscy, którzy ubiegali się o nie w 2010 roku, pod warunkiem, że ich wnioski zostaną pozytywnie ocenione i spełniają kryteria do otrzymania takiego dofinansowania.

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności