20 lat w służbie wsi

Z okazji XX rocznicy reaktywowania izb rolniczych w Polsce Dolnośląska Izba Rolnicza organizuje konkurs pt. “Izba Rolnicza 20 lat w służbie wsi” Przeznaczony jest on dla rolników i członków ich rodzin, osób związanych z rolnictwem, pracowników firm obsługujących rolnictwo z terenu całego województwa dolnośląskiego.

Do konkursu może przystąpić osoba indywidualna lub grupa. Celem konkursu jest wybranie najciekawszych prac propagujących działanie izby rolniczej, zaprezentowanie jej potencjału rozwojowego oraz utrwalanie wiedzy historycznej na temat tworzenia izb rolniczych. Forma pracy: kronika, wywiad w pliku wideo lub pisemnie, wspomnienia, artykuł, list, itp., wystawa (materiały z pierwszych i kolejnych wyborów, imprez, pokazów, konferencji, pamiątki działaczy, fotografie) oraz inne formy, pod warunkiem spełnienia kryterium przekazania informacji z 20 lat funkcjonowania izb.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie do 1 września 2016 roku pracy wraz załączonym zgłoszeniem na adres sekretariat@izbarolnicza.pl, pocztą lub dostarczenie osobiście do biura DIR we Wrocławiu ul. Wiejska 29 52-411 Wrocław.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po dniu 30.09.2016 r. na stronie www.izbarolnicza.pl. Dodatkowo zostaną opublikowane zdjęcia, materiały filmowe oraz informacje o opracowaniach przygotowanych przez uczestników konkursu. Prezentowane będą też sylwetki uczestników konkursu na stronie internetowej DIR oraz w wybranej gazecie.
 
Podstawą prawną funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz.1271), która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 1996 r. 
 
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający wkłady gruntowe w tych spółdzielniach. 
 
Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze posiadające osobowość prawną. Terenem działania izby rolniczej jest obszar województwa. 
 
Krajową reprezentacją wszystkich izb rolniczych jest Krajowa Rada Izb Rolniczych. W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb rolniczych oraz po jednym delegacie z każdej izby wybranym przez walne zgromadzenie. Krajowa Rada, jak każda z wojewódzkich izb rolniczych, posiada osobowość prawną.
 
Obi oba