11 mln euro na promocję unijnych produktów

Komisja Europejska zatwierdziła środki dotyczące polityki informacyjnej na temat produktów rolnych i ich promocji w państwach trzecich. Zatwierdzono 10 programów (z przedstawionych 20), pochodzących z Francji, Grecji, Włoch, Litwy, Polski, Portugalii i Rumunii. Programy te obejmują chronione oznaczenia geograficzne (CHOG) i chronione nazwy pochodzenia (CHNP), wino, owoce i warzywa, mięso, wyroby spirytusowe, oliwę z oliwek oraz produkty rolnictwa ekologicznego. Wkład UE w te programy wnosi 11,1 mln euro (50 proc. ich całkowitego budżetu).

Pod względem jakości unijne produkty są bezkonkurencyjne“, powiedziała Mariann Fischer Boel, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. “Dlatego należy koniecznie zadbać, aby stały się one bardziej widoczne na rynkach poza granicami UE. Widzę olbrzymi potencjał dla zbytu naszej żywności i win na tych rynkach zagranicznych, gdzie kupujący doceniają historię stojącą za ich wysoką jakością. Inwestując w kampanie promujące nasze produkty za granicami UE i informujące o nich, Unia Europejska pokazuje, że zamierza podjąć stojące przed nią wyzwanie”.

Informacje szczegółowe:
UE może dofinansowywać (w maksymalnej wysokości do 50 proc.) działania prowadzone na terenie państw trzecich, służące promocji produktów rolnych i spożywczych lub informujące o nich. Środki te mogą dotyczyć public relations, działań promocyjnych i reklamowych, w szczególności podkreślających zalety produktów unijnych, w tym głównie w zakresie jakości, higieny, bezpieczeństwa żywności, żywienia, etykietowania, dobrostanu zwierząt bądź przyjazności dla środowiska. Ponadto mogą one obejmować, między innymi, udział w imprezach i targach, kampanie informacyjne na temat unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia (CHNP), chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG) i gwarantowanej tradycyjnej specjalności (GTS) oraz rolnictwa ekologicznego. Dopuszcza się także kampanie informacyjne na temat unijnego systemu win gatunkowych produkowanych w określonych regionach (QWPSR) i badania nad nowymi rynkami.
Szczegółowe zasady składania wniosków o uczestnictwo w środkach promocyjno-informacyjnych określone zostały w rozporządzeniu Komisji. Państwa członkowskie zobowiązane są przesłać Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku wykaz programów, które wybrały, i kopię każdego z nich. Następnie Komisja ocenia te programy i decyduje o ich kwalifikowalności. W rozporządzeniu Komisji wymienia się także rynki państw trzecich, na których dopuszcza się prowadzenie działań promocyjnych, i produktów, których działania te mogą dotyczyć.