100 zmian dla firm

30 grudnia 2016 roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Ustawa ta jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców – tzw. “100 zmian dla firm”. Ma na celu poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmianę 18 innych ustaw tj. ustawy: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks pracy, Kodeks spółek handlowych, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Ordynacja podatkowa, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rachunkowości, o ochronie osób i mienia, o systemie ubezpieczeń społecznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o Krajowym Rejestrze Karnym, o dozorze technicznym, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o swobodzie działalności gospodarczej, o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Pierwsze uproszczenia z pakietu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Pakiet “100 zmian dla firm” jest jednym z projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w ramach projektowanej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Źródło: MRiRW