Wolne od GMO

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace legislacyjne w kierunku utworzenia w Polsce systemu znakowania produktów wolnych od GMO lub wyprodukowanych bez wykorzystania GMO. Wprowadzenie dobrowolnego znakowania „wolne od GMO” będzie odpowiedzią na postulaty społeczeństwa domagającego się umożliwienia konsumentom wyboru żywności „wolnej od GMO”.

Znakowanie „wolne od GMO” jest również działaniem uzupełniającym dla realizowanych przez resort rolnictwa prac na rzecz zwiększenia udziału krajowego białka roślinnego w produkcji pasz. Oznakowane zostaną surowce do produkcji pasz wolnych od GMO, a następnie produkty pochodzące od zwierząt karmionych takimi paszami (np. mięso, mleko, jaja). Oznakowanie w oparciu o projektowaną ustawę umożliwi rozpoznanie produktów powstałych na bazie rodzimego białka roślinnego, bez wykorzystywania genetycznie modyfikowanej, importowanej śruty sojowej, i znacząco przyczyni się do zwiększenia popytu na te produkty.

Należy zauważyć że systemy znakowania żywności wolnej od GMO działają z powodzeniem w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej (w Niemczech, Austrii, Francji, Górnym Tyrolu, we Włoszech, Słowenii). W Polsce dotychczas kwestia znakowania nie została prawnie uregulowana. Projekt nowej ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych został już przygotowany w MR i RW i niebawem trafi do konsultacji społecznych – informuje resort rolnictwa.

Znakowanie „wolne od GMO” wpisuje się w Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019, gdzie jednym z celów szczegółowych jest cel „02.04. Poprawa bezpieczeństwa żywności i jej jakości oraz rynkowe ukierunkowanie produkcji”.

Źródło: MRiRW